அலிகேட்டரும் ஆர்க்கிட் மலர்களும் !

அலிகேட்டரும் ஆர்க்கிட் மலர்களும் ! என்னடா இது சுத்தமாக சம்பந்தமே இல்லாத இரண்டு இனங்களை இணைத்து தலைப்பு இருக்கிறதே என்று குழப்பமாக இருக்கிறதா ? அப்படித்தான் இருந்தது…

Read More