கோபாலஸ்வாமி பெட்டா

கோபாலஸ்வாமி பெட்டா மைசூரிலிருந்து 75 கி.மீ தூரத்தில் இருக்கும் இந்த கோபாலஸ்வாமி சிகரம் பந்திப்பூர் தேசிய பூங்காவில் உள்ள உயரமான சிகரமாகும்.பந்திப்பூர் செல்லும்போதோ மைசூரிலிருந்து விடுமுறை நாளில்…

Read More