நார்த் மானிட்டோ தீவு

நார்த் மானிட்டோ தீவு சில இடங்களை கதைகளில் மட்டுமே படித்து கற்பனை செய்திருப்போம். அந்த மாதிரி இடங்கள் உலகத்தில் இருக்க வாய்ப்பு மிகவும் சிறியதாக இருக்கும். அம்மாதிரி…

Read More
Puertorican emerald humming bird el yunque