நார்த் மானிட்டோ தீவு

நார்த் மானிட்டோ தீவு சில இடங்களை கதைகளில் மட்டுமே படித்து கற்பனை செய்திருப்போம். அந்த மாதிரி இடங்கள் உலகத்தில் இருக்க வாய்ப்பு மிகவும் சிறியதாக இருக்கும். அம்மாதிரி…

Read More

கிஹிம் – ஜெட்டி பயண அனுபவம்

கிஹிம் – ஜெட்டி பயண அனுபவம் சில நேரங்களில் மறக்க முடியாத அனுபவங்கள் மலை பிரதேசங்களின் நடுவே மட்டுமே நிகழாது , ஒரு இடத்திற்கு செல்லும் பயணமே…

Read More